Aktualności

Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3

lut 3, 2022 | Aktualności

Ustawa o rzemiośle Dz.U. z 2020 r. poz.2159 art. 3 p.5.

„Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3”

Warunkami jakie musi spełniać rzemieślnik, aby mógł prowadzić praktyki zawodowe pracowników młodocianych (inaczej: uczniów rzemiosła) jest posiadanie co najmniej świadectwa czeladniczego i 6 lat praktyki rzemieślniczej w zawodzie (nie dotyczy mistrzów), którego będzie nauczał, przygotowanie pedagogiczne (co najmniej kurs pedagogiczny dla instruktorów nauki zawodu) oraz być członkiem organizacji rzemieślniczej (to jest cechu lub izby rzemieślniczej).

Obowiązująca ustawa nie warunkuje, ale zobowiązuje rzemieślników zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle do przynależności w organizacji rzemieślniczej.