Oferta szkoleń BHP

Szkolenia BHP

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, pozycja 1860) Ośrodek Szkolenia Rzemiosła organizuje:

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art.237 par.1 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest przeznaczone dla:

– pracodawców
– osób kierujących pracownikami (kierowników, mistrzów, brygadzistów)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

– oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
– kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
– ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie obejmuje 16 godz. i winno być aktualizowane co pięć lat.

Szkolenia BHP dla młodocianych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników młodocianych odbywających praktyczną naukę zawodu.

Wszystkie szkolenia bhp kończą się testem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiedzy objętej programem szkolenia. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia i wydaje zaświadczenie u kończeniu kursu.

Kontakt
Ilona Sopałowicz
Tel. (062) 766-35-16, 766-30-60