Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 89 z późn. zm), którego § 6 brzmi:

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO STAŻ PRACY

 • druk podania
 • zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej
 • tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin
 • po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • druk podania
 • zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 6 lat samodzielnie prowadzonej działalności w zawodzie w którym osoba ma zdawać egzamin)
 • poświadczenie z Cechu lub Urzędu Miasta lub Gminy o prowadzonej działalności

ZAWÓD WCHODZĄCY W ZAKRES ZAWODU – MISTRZ

 • druk podania
 • zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
 • tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
 • po uzyskaniu tytułu mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

 • druk podania
 • zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
 • po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin; staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

 • druk podania
 • zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin,
 • po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin; staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.

Część praktyczna
Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata.

Część teoretyczna
Etap teoretyczny dzieli się na część ustną i pisemną.

Zakres egzaminu pisemnego obejmuje zagadnienia z następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Zakres egzaminu ustnego obejmuje następujące zagadnienia:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Oceny ustala komisja egzaminacyjna według następującej skali:

 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień niedostateczny – 2.