Aktualności

Wpis kwalifikacji zawodowych do CEiDG

paź 15, 2020 | Aktualności

Wpis kwalifikacji zawodowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu po 1.10.2020 r. z mocy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) Izba przekazuje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informację o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych. Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle przed dniem wejścia w życie w/w Ustawy, mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych przed 1.10.2020 r. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.