Aktualności O Izbie Jednostki organizacyjne Szkolenia Dokumenty Kontakt
Oświata zawodowa

EGZAMIN MISTRZOWSKI

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
2) przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
3) posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO STAŻ PRACY

- druk podania
- zdjęcie 37x52mm
- opłata
- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej
- tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin
- po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

- druk podania
- zdjęcie 37x52mm
- opłata
- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowj szkoły ponadpodstawowej
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 6 lat samodzielnie prowadzonej działalności w zawodzie w którym osoba ma zdawać egzamin)
- poświadczenie z Cechu lub Urzędu Miasta lub Gminy o prowadzonej działalności

ZAWÓD WCHODZĄCY W ZAKRES ZAWODU - CZELADNIK

- druk podania
- zdjęcie 37x52mm
- opłata
- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
- tytuł zawodowy czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
- letni staż pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

ZAWÓD WCHODZĄCY W ZAKRES ZAWODU - MISTRZ

- druk podania
- zdjęcie 37x52mm
- opłata
- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
- tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
- po uzyskaniu tytułu mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

- druk podania
- zdjęcie 37x52mm
- opłata
- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
- po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin; staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

- druk podania
- zdjęcie 37x52mm
- opłata
- dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin,
- po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin; staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.

Część praktyczna
Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata.

Część teoretyczna
Etap teoretyczny dzieli się na część ustną i pisemną.

Zakres egzaminu pisemnego obejmuje zagadnienia z następujących tematów:

- rachunkowość zawodowa,
- dokumentacja działalności gospodarczej,
- rysunek zawodowy,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- podstawowe zasady ochrony środowiska,
- podstawowe przepisy prawa pracy,
- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
- podstawy psychologii i pedagogiki,
- metodyka nauczania.

Zakres egzaminu ustnego obejmuje następujące zagadnienia:

- technologia,
- maszynoznawstwo,
- materiałoznawstwo.

Oceny ustala komisja egzaminacyjna według następującej skali:

- stopień celujący - 6
- stopień bardzo dobry - 5
- stopień dobry - 4
- stopień dostateczny - 3
- stopień niedostateczny - 2.

Wykaz komisji egzaminacyjnych

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu przeprowadza egzaminy mistrzowskie, czeladnicze oraz sprawdzające w następujących zawodach:
1. Betoniarz
2. Betoniarz-zbrojarz,
3. Blacharz samochodowy,
4. Blacharz,
5. Cieśla,
6. Cukiernik,
7. Dekarz,
8. Elektromechanik pojazdów samochodowych,
9. Elektromechanik,
10. Elektryk,
11. Fotograf,
12. Fryzjer,
13. Glazurnik,
14. Kamieniarz,
15. Kominiarz,
16. Krawiec,
17. Lakiernik samochodowy,
18. Lakiernik,
19. Malarz-tapeciarz,
20. Mechanik pojazdów samochodowych
21. Monter elektronik
22. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
23. Monter izolacji budowlanych,
24. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
25. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
26. Murarz – tynkarz,
27. Murarz,
28. Piekarz,
29. Rzeźnik-wędliniarz,
30. Stolarz budowlany,
31. Stolarz meblowy,
32. Stolarz,
33. Ślusarz,
34. Tapicer,
35. Wędliniarz

.