Aktualności O Izbie Jednostki organizacyjne Szkolenia Dokumenty Kontakt
Nowe stawki opłat za egzaminy od 2016 r.

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2017 roku wynoszą:

  • Egzamin mistrzowski – 1 321 zł.
  • Egzamin czeladniczy – 661 zł.
  • Egzamin sprawdzający – 220 zł.

Opłaty te zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski - 30 proc., czeladniczy - 15 proc., sprawdzający - 5 proc. liczone od podstawy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 403,78 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r.) Wyliczone stawki wynoszą: egzamin mistrzowski – 1321,13 zł, egzamin czeladniczy – 660,56 zł, egzamin sprawdzający – 220,18 zł. Podane na wstępie stawki opłat za egzaminy zostały „zaokrąglone” do pełnych złotych.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej
/-/Jolanta Kosakowska